content top

La Firma

SEGURA-RODRIGUEZ-SANTAMARIA I ASSOCIATS, va iniciar la seva singladura professional a la Rambla de Catalunya 54 de Barcelona l’any 1.967. Després de diferents etapes, aliances i experiències, el mateix queda estructurat sota la seva actual configuració des de 1989, en què es troba integrat per tres dels inicials socis (que són els que donen nom al bufet) i per un conjunt de 10 professionals entre advocats i economistes, sent el seu objectiu essencial la prestació d’un assessorament integral tant a empreses en funcionament, com a particulars o a nous projectes empresarials i de gestió de patrimonis així com en dret concursal.

Des dels seus inicis, aquest despatx professional s’ha mantingut en la prestació d’assessorament integral a empreses de tot tipus (tant de tipus jurídic, comptable, fiscal i empresarial, coadjuvant amb la direcció de l’empresa en la seva gestió diària i també en la seva projecció de futur), així com a la viabilitat d’empreses en situació de crisi (processos concursals o en la fixació d’estratègies que possibilitin el seu reflotament i viabilitat econòmica i gestió de deutes) i en l’assessorament a particulars, tant pel que fa a les seves relacions familiars (separacions i processos de filiació) amb front a tercers (estudi de contractes de tot tipus, assessorament davant d’entitats financeres, reclamacions per incompliments contractuals) com pel que fa a l’adequada planificació i aprofitament de patrimonis (operacions de promoció immobiliària, requalificació de terrenys, preparació de projectes d’urbanització, administració i gestió de patrimonis-arrendaments-), per tal de procurar als clients una major rendibilitat global.

També té i ha tingut un especial predicament com a matèria essencial en aquest gabinet la constant preocupació per oferir un adequat tractament fiscal a totes les qüestions que es puguin plantejar als nostres clients, donada la creixent incidència d’aquesta matèria en les decisions empresarials i personals que afecta d’aquesta matèria.

Així mateix, i a través d’aliances amb altres gabinets professionals amb els quals es manté una vinculació constant, ofereix assessorament en gestió de personal (altes, baixes i gestió de nòmines i selecció de personal, acomiadaments i regulacions d’ocupació), assessorament en matèria d’assegurances (contractació d’assegurances de qualsevol modalitat en les millors condicions econòmiques dins del sector de les asseguradores i amb les millors cobertures).

Pel que fa internament a l’esmentat gabinet, els seus dos pilars essencials des d’un inici han estat un especial cura en la selecció dels seus professionals i un tracte personalitzat amb el client.

Des d’un inici, el bufet i especialment els seus socis fundadors han estat molt escrupolosos a l’hora d’incorporar com a membres i socis del bufet a nous professionals: Per això no és estrany que entre els seus membres trobem a professors universitaris o a professionals amb diverses carreres universitàries relacionades amb el món empresarial i l’entorn jurídic, a més de pel seu personal preparació professional i una formació continuada.

El segon pilar és un tracte personalitzat i humà, amb ple respecte a la privacitat de dades i informació: El que constitueix normalment una màxima de tot despatx professional, s’ha convertit en segell d’aquest gabinet. No és estrany i ens enorgulleix poder presumir, que una important part dels nostres clients tinguin antiguitat i vinculació amb aquest despatx de més de 20 anys.